מה היתה דעת הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל על חבישת פאה?

שאלה
ראיתי בשו"ת אור לציון חלק א' סימן י"א שמרן הרב בן ציון אבא שאול התיר ללכת עם פאה, וגם בחלק ב' זה מופיע. מצד שני יש תלמידים שלו שמעידים שהוא אמר להם שאסור ללכת עם פאה, ואחד מעיד שהוא צעק בבית הכנסת שפאה זה פריצות וככה הופיע בעלון של עקבתא דמשיחא. גם הרב מוצפי באתר אינטרנט שלו כתב שהרב בן ציון התיר רק לאלמנה וגרושה, אז מה האמת?
תשובה
ברור מעל לכל ספק שמרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל התיר פאה, כי כתב כן במפורש בשו"ת אור לציון חלק א' וחלק ב', ואין החי יכול להכחיש את החי.וראיה פשוטה לדעתו ניתן לראות אצל אשתו וכל משפחתו (אחיותיו, כלתו וכו') שכולן הולכות עם פאות ללא יוצא מן הכלל, ע"פ הוראתו שחייב אותן ללבוש פאות מפני שהוא הכיסוי המהודר ביותר (לאחר שנוכח לדעת שהנשים היום לא מכסות כמו שצריך עם מטפחת).אין בכוונתנו להיכנס לשמות של תלמידיו שחלק מהם הזכרת, אך למרבה הצער ישנם כאלה שמסלפים במזיד את שיטתו ההלכתית של מרן הגרב"צ אבא שאול בנדון זה. לכל הדעות, את שו"ת "אור לציון" חלק א' כתב בעצמו במו ידיו, ושם הוא התיר במפורש ללכת עם פאה. להלן תמצית דבריו:"מרן בשו"ע (סי' ע"ה סעיף ב') כתב וזה לשונו, "שיער של אשה שדרכה לכסותו אסור לקרות (קריאת שמע) כנגדו, אבל בתולות שדרכן לילך פרועות הראש מותר". וכתב ע"ז הרמ"א בהג"ה שם, "וכל שכן שיער נכרית (דמותר) אפי' דרכה לכסות. הגהות אלפסי החדשים". ע"כ. וכ"כ גם בדרכי משה… ומקורו מדברי שלטי הגבורים… ומשמע מדברי הרמ"א שמתיר לצאת בפאה נכרית אפי' לרשות הרבים במקום שרגילות בכך, וכ"כ הפרי מגדים (אשל אברהם אות ה') בדעת המגן אברהם (שם ס"ק ה), שביאר דברי הרמ"א הנ"ל… והנה הגאון באר שבע (סי' י"ח) האריך לדחות דברי הש"ג מההלכה… ונראה לענ"ד ליישב בס"ד דברי הרמ"א… דהוא ז"ל לומד מדברי שלטי הגבורים דיוצאת לרשות הרבים בפאה נכרית לא חשיב פרועת ראש מהתורה, אבל לענין דת יהודית לא למד ממנו, אלא סמך על שיטתו ושיטת הרמב"ם ומרן בזה, שהדבר תלוי במנהג המקומות, וא"כ כיון שנהגו לילך כך גם ברשות הרבים, שוב לית בה אפי' דת יהודית".

בתחילת דבריו הוא אמנם הכניס את הענין של כיסוי ראש לאלמנה וגרושה, אך אין קשר כלל בין ענין זה לענין שבא אחריו, פאה נכרית לנשואה. כריכת הדברים נעשתה כדי לערפל את הנושא, ולבלבל את הקוראים, כדי לא לתת תחושה שהוא חולק בריש גלי על חבירו הטוב, הגר"ע יוסף זצ"ל, שאסר בכל תוקף חבישת פאה לאשה נשואה.

בדבריו הוא כותב במפורש – כיון שנהגו ללכת כך, ברשות הרבים, אין בזה דת יהודית, וממילא מיושבים דברי הרמ"א, וכך היא ההלכה, כרמ"א ופמ"ג ומג"א שהזכיר בדבריו. בחלק ב' הוא כתב מפורש יותר:

"הלכה: מותר לקרוא דברים שבקדושה כנגד אשה הלבושה פאה נכרית.

ביאור: ראה בספר אור לציון תשובות חלק א' או"ח סי' י"א, במה שנתבאר שם ליישב דברי הרמ"א שכתב שמותר לקרות ק"ש כנגד אשה הלובשת פאה נכרית, ושמותר לה לצאת כך לשוק במקום שרגילות בכך, ונתבאר שם שכן היא גם דעת הרמב"ם ומרן השו"ע".

יש שניסו לטעון גם על זה שאין אלו דברי הגרב"צ אבא שאול, אולם ראה מה שכתב בנו יחידו, הגר"א אבא שאול שליט"א, בהקדמה לשו"ת אור לציון ח"ב: "הוספנו בסוף הספר קונטרס אחרון, ובו פסקי הלכות בקצרה ממרן המחבר שליט"א, אשר בהם נאספו בעיקר עניינים השנויים במחלוקת בין האחרונים, או שאינם מבוארים בדבריהם, ולבקשתם של רבים לידע את הכרעת מרן בהלכות אלו, ובהם כמאתיים פסקי הלכות. וזאת למודעי שמרן המחבר שליט"א עבר על כל פסקי ההלכות בחיבור זה, וכן על המקורות והביאורים, והגיה ותיקן והשמיט כפי ראות עיניו". עכ"ל.

ולמרות שדעתו של הרב זצ"ל ידועה, ודבריו ברורים להתיר, יש המערערים על כך, ועל כן ראיתי להעתיק מה שכתב בקונטרס "כיסוי ראש לאשה" (נדפס בשנת תשס"ח) להרב דוד קורן שליט"א, וזה לשונו: "יש מהעולם שרצו לטעון שה"אור לציון" רק הליץ בעד המנהג אבל למעשה לא התיר, ולכן שאלתי את בנו הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א האם נכון הדבר, וענה לי בזה הלשון, באופן כללי סבר אבי שמטפחת עדיפה, אבל כיון שיש נשים שיוצאות להן שערות מהמטפחת, העדיף אבי את הפאה והנהיג בביתו ללבוש פאה נכרית, שזה כיסוי יותר טוב, וכך הורה לנשים אחרות. אבל ודאי אם יש אשה שמכסה כראוי במטפחת, זה עדיף". עכ"ל.

ומעיד הרה"ג רבי ליאור עזרן שליט"א בספרו "חן וכבוד": "בשיחתי עם מר בריה דרבינא, הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א, ראש ישיבת "אור לציון" ורבה של שכונת מטרסדורף בירושלים, אמר לי כי כך הם הדברים, ממש כמו שכתב בקונטרס הנ"ל. וגם אישר באוזני את השמועה ששמעתי, כי יש עמו מכתב ארוך מאביו הגאון זצ"ל בענין זה, ובו הוא כותב בפירוש כי יש עדיפות לפאה על מטפחת מפני שמצוי בה גילוי שערות, ואין הוא סובר כדעת המתירים גילוי אצבע אחת או שתי אצבעות וכו'. אך לא רצה למסור את המכתב ולהדפיסו בספר זה, כי מיאן להיכנס למחלוקת זו.

ורמז למכתב זה ניתן לראות בספר "תפארת ציון", ושם כתב בזה הלשון: "והיתה לו (לגרב"צ אבא שאול זצ"ל) חכמה בפסק, לצאת מתוך בעיות סבוכות, ואכמ"ל. והיו הוראות שהיה עונה בחכמה, עד שיש שלא היו יורדים לסוף דעתו. וכגון בענין פאה נכרית… היה מסתיר פסקים מסויימים מחמת השלום. פעם אמר לי לערוך מפיו תשובה ארוכה ומנומקת בענין מסויים, ולהסתירה שלא תתפרסם אלא לאחר אריכות ימים ושנים".

וכמו כן הובאה עדות בירחון "אור תורה" קובץ כ"א, על דעתו של הגרב"צ אבא שאול בענין פאה נכרית, וכך כתב שם הר"ר מרדכי כליפא מבת ים: "בדידי הוה עובדא, שנפגשתי עם הגאון שליט"א [זצ"ל] בחתונה, ביום ג' אלול תשמ"ז, ואמר לי בזה הלשון: "אני מתיר פאה נכרית". עכ"ל. וזכורני שהרבנית הלכה בפאה נכרית ללא כיסוי אחר". עכ"ל.

והרב ברוך שרגא שליט"א, מתלמידי הגאון רבי בן ציון אבא שאול, כתב בהסכמה לאחד הספרים ששמע מפי הגרב"צ שיש לדעתו כמה דרגות בכיסוי הראש: א. כיסוי ועליו מטפחת ועליה שאל, דהיינו שלושה כיסויים. ב. כיסוי ועליו מטפחת, באופן שלא יוצאת מכיסוי הראש אפי' שערה אחת, דהיינו שני כיסויים. ג. פאה עם כובע. ד. פאה גלויה. ה. מטפחת, שיוצאות ממנה כמה שערות החוצה, וזהו הכיסוי הגרוע שבכולם. עכ"ל.

וכתב זאת בהסכמה לספר האוסר פאה… בלי שישים לבו שבעצם כתב כאן שפאה עדיף ממטפחת. ומחבר הספר (יהודה נסיר) שם לבו לדברים וניסה לתרץ בדוחק, ולא עלה בידו.

ודברי תלמידו זה מתאימים עם דברי בנו הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א לעיל, כי המטפחת הנפוצה כיום היא מהסוג החמישי הגרוע ביותר, ופוק חזי מאי עמא דבר, ועל זה כיוון הגרב"צ אבא שאול זצ"ל באמרו שהפאה עדיפה ממנה מאחר שמכסה את הראש לגמרי, למרות שמלכתחילה ודאי היה עדיף שתכסה את הראש כראוי במטפחת. ולכן הורה למעשה ללכת דוקא עם פאה. ובענין הכובע על הפאה קמו עוררין, ועכ"פ לפי המציאות היום בודאי עדיפה הפאה ממטפחת לשיטת הגרב"צ זצ"ל.

וכן כתב מרן הגאון רבי שלום משאש זצ"ל בשו"ת שמש ומגן: "והיום ראיתי שגם הגאון רבי בן ציון אבא שאול שליט"א בספרו אור לציון (חלק או"ח סי' י"א) מתיר לכל הנשים לצאת בפאה נכרית לרה"ר. והליץ בעד ש"ג ורמ"א. ודבריו ברורים שם להתיר, ולא כמו שפירשו בהם איזה תלמידים שלא הבינו דבריו". ולכן, למעשה, אין לחוש לדברי תלמידים כאלה ואחרים המנסים לסלף את שיטת הגרב"צ, אפילו אם שמעו כך במו אוזניהם. מחמת שהגרב"צ הטעה אותם בכוונה תחילה, וכנ"ל, ושיטתו ברורה לכל קורא בספריו.

 

מתויג:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s