צוואת הרב עובדיה – אמת או שקר?

שאלה:

maxresdefault1

הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל

ראיתי היום עלון בבית הכנסת, שם היה כתוב שצוואתו האחרונה של הרב עובדיה היא לא לחבוש פאה. גם כתוב שם שלדעת הרב עובדיה אסור להוציא שיער מהמטפחת. כל הסיפור נראה לי מאוד מוזר, וכדאי שתבדקו זאת.
תשובה:

מעיון ב"צוואה" נראה בפשטות שהיא שקר מוחלט. בני ביתו הקרובים של הגר"ע יוסף זצ"ל לא פירסמו מעולם צוואה שכזו; ה"נכד" שחתום על העלון, עובדיה יוסף, לא ידוע מיהו – עשרות נכדים יש לגר"ע (בלעה"ר) ורבים מהם נקראו בשם "עובדיה יוסף"; גם כתב ידו של הגר"ע, שפותח את ה"צוואה" במילים "מכתב חיזוק לבנות ישראל", לא מלמד מאומה. יתכן ומדובר במכתב ישן, שבו כתב הגר"ע את המילים הללו. אולם להלן נתמקד בשקרים המרכזיים המרכיבים את ה"צוואה", שכל מטרתה להלך אימים על נשות ישראל הצדקניות.

שקר ראשון: חצאית

הקיצוניים והמטורפים שבדורינו, המחמירים לכער את האשה ברעלות ושמלות ישנות, מתמקדים בשני דברים: האחד, איסור חבישת פאה, בניגוד לדעתם של רוב גדולי ישראל, ואיסור חבישת חצאית המכסה את הברך, בניגוד לדעתם של רוב גדולי ישראל כיום, ובראשם המשנ"ב וכו', שחצאית כזו מספיקה ואין צורך בכיסוי עד הרצפה.

ההלכה הפשוטה אומרת שהחצאית צריכה לכסות את הברך בכל מצב, גם בשעת ישיבה וכו'.

כך כתב האדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל במענה לאחד השואלים, וכך כתב הגר"ע יוסף עצמו בשו"ת יביע אומר חלק ו – יורה דעה סימן יד: "ובנות הלובשות חצאיות קצרות או שמלות קצרות למעלה מן הברך, צריך להשתדל להשפיע עליהן בדרכי נועם ללבוש חצאיות או שמלות צנועות, באופן שמכסות את הברכים גם בעת ישיבתן".

בתקנוני הצניעות (שכידוע, כולם מתחברים ע"י עסקנים שונים ומשונים, ולאחר מכן מחתימים עליהם רבנים. יש רבנים שחותמים כלאחד יד, יש רבנים החותמים מפני שראו אחרים חותמים, ויש רבנים שלא חתמו כלל ובכל זאת מופיעה חתימתם ולא טורחים אפילו להכחיש), עוד מלפני עשרות שנים (ראה ספר "לשכנו תדרשו"), מופיעה הדרישה שהחצאית תהיה 10 ס"מ אחר הברך.

בתקנונים יותר מאוחרים, מופיעה הדרישה שהחצאית תהיה 20 ס"מ אחר הברך.

לאחר מכן נמנו העסקנים וגמרו כי החצאית צריכה להיות בגבול האמצע בין הברך לקרסול…

אולם הגר"ע יוסף, ב"צוואה" זו, מחמיר יותר מכל התקנונים, וכמובן מחמיר הרבה יותר מעצמו: "ללבוש אך ורק חצאיות ושמלות ארוכות ורחבות שמכסות את הרגל, דהיינו עד מקום שנקרא קרסול…"

שקר שני: מטפחת

גם לגבי מטפחת, הגר"ע מעולם לא חילק בין מטפחת למטפחת, ולא דרש חבישת "מטפחות צנועות"; אדרבה, בדרשותיו תיאר בלשון ציורית שיש היום כובעים ומטפחות יפים, ולכן אין צורך בפאה. ב"צוואה" זו הוא לפתע דורש "מטפחת כשרה וצנועה", ובכלל, כל הסגנון מזכיר סגנון מאוד מוכר של נשות השאלים והרעלות, שלא בוחלים בשקרים וסילופים, רמאויות ותככים, ויעשו הכל על מנת להפיץ את משנתם.

וכמו לגבי מטפחת, גם כשהגר"ע התיר פאה, מעולם לא חילק בין פאה לפאה (כמפורט בתקנונים השונים), וכדרכו בקודש.

ולהוי ידוע, שהראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, למרות שאסר פאה לנשואות, התיר פאה לגרושות ואלמנות, בשו"ת יביע אומר חלק ד אבן העזר סימן ג: "נראה שיש מקום להתיר לאלמנה וגרושה ללכת עם פאה נכרית ברה"ר, כי הנה ידועים דברי הש"ג סוף פרק במה אשה (סד:) שנראה לו להתיר לנשים לצאת בפאה נכרית וכדמוכח ממתני'… וכן כתב הרמ"א בדרכי משה או"ח ככל דברי הש"ג הנ"ל בשמו, ע"ש. והמשנ"ב שם (ס"ק ט"ו) כתב בשם הפמ"ג, שבמדינות שהנשים יוצאות בפאה נכרית מגולה יש להם לסמוך על השו"ע… [ומסיק] עכ"פ כאן שגם בנשואות יש מקילים גם ברה"ר, בגרושה או אלמנה מיהא יש להקל, ובפרט במקום צורך גדול שהדבר נוגע לעבודתה ופרנסתה".

◄ כמו כן, התיר פאה לנשואות במקרים מסוימים: כשהאשה אינה מוצאת חן בעיני בעלה עם מטפחת, או כשהיא נמצאת בלחץ הסביבה והיא בעצבות מזה, או כשמדובר בחוזרת בתשובה המסכימה לכסות עם פאה. והובאו דבריו בספר "מעין אומר" (שו"ת בקצרה, מפי השואל ששימש אצלו), וכן בקיצור שולחן ערוך "הרב עובדיה" (עמ' תרל"ט):

◄ לשאלת השואל, "זוג צעיר, נשואים שנה וחצי, וסיפרה האשה שלובשת מטפחת, אך אפה ארוך, ולא מוצאת חן בעיני בעלה, וללבוש פאה בעלה לא מוכן כי פוסק כרבינו [הגר"ע יוסף, לאסור פאה], ענה הרב זצ"ל: "יכולה ללבוש פאה".

◄ לשאלת השואל, "בחור מישיבת "חזון עובדיה" שנשא אשה, ואשתו הולכת כבר שנתיים עם מטפחת, כעת קשה לה והיא בדיכאון מזה. גרים בעיר בני ברק, ויש גם לחץ של המשפחה", ענה הרב זצ"ל: "שתלבש פאה. הרי היא בדיכאון, שלא תשתגע".

◄ לשאלת השואל, "בקהילה אחת בחו"ל בה כל הנשים ללא כיסוי ראש, התחזקה אשה אחת והחלה ללכת עם פאה. ואמר לה רב הקהילה, שאם לא תשים מטפחת, כבר עדיף לא כלום. ענה הרב זצ"ל: "ודאי שפאה עדיף מגילוי ראש".

◄ לשאלת השואל, "חוזרת בתשובה שהיתה הולכת עם פאה, כעת הולכת עם מטפחת. האם מותר לה לתת את הפאות שלה לאחותה החילונית ללבוש?" ענה הרב זצ"ל: "מותר".

◄ כמו כן התיר לבחור ישיבה להתחתן עם בחורה המתעתדת ללבוש פאה, כאשר הבחור הסכים לכך רק אם יתיר לו הגר"ע יוסף בכתב ידו. וכתב לו הגר"ע בכתי"ק שמתיר לו להתחתן עמה, ולוקח עליו את האחריות ללבישת הפאה (ומעשים בכל יום).

שקר שלישי: גילוי מקצת שערות הראש

בניגוד לדעתם של פוסקים רבים (ולמעשה, בניגוד לדעתם של רוב הפוסקים), התיר הגר"ע לגלות "כשתי אצבעות" מראשה של האשה, וכך מובא בילקוט יוסף אוצר דינים לאשה ולבת, כרך כז, עמ' שסח-שע: "נשים הנוהגות לגלות אצבע או שתים משערות ראשן כלפי פנים, אין למחות בידן, שכן מנהגינו. ומרן אאמו"ר [הרב עובדיה יוסף] מורה ובא שהוא כשיעור שתי אצבעות (כארבע סנטימטר) ונכון יותר כשיעור אצבע אחת בלבד. והסביר הרה"ג משה לוי דטעמו הוא משום דהוי פחות מרובו של טפח".

לא ניכנס כאן לטעם משונה זה, ולפרטי ההיתר. אך יסודו מופיע בשו"ת יביע אומר חלק ד – אבן העזר סימן ג: "ודמי למ"ש מהר"ם אלשקר (סי' לה) להתיר במקום שנהגו הנשים לצאת בשערות שחוץ לצמתן… מ"מ רבו האחרונים שסמכו ע"ד המהר"ם אלשקר, ובודאי שהנשים הנוהגות היתר בדבר אין מזניחין אותן ויש להן ע"מ שיסמוכו" [למעשה יש חילוק בין שיער שחוץ לצמתן לבין גילוי הראש עצמו, ואכמ"ל].

ידוע גם מה שנהגה בזה למעשה אשתו של הגר"ע, הרבנית מרגלית, ומה שנהגה אמו, ומה שנוהגות בנותיו.

כותב העלון המחוצף, הממציא צוואה זו, כותב על דברים אלו: "הנה נפוצה שמועה בין הנשים […] שמרן זצ"ל התיר שיהיו מקצת השערות מגולין מתחת למטפחת הראש [מה פירוש "מגולין מתחת למטפחת"? וצ"ע], על כן בכדי להסיר לזות שפתיים זו… הנני להעתיק מה שראיתי באיזה קונטרס.. "שמעתי מאחד שהוא בעצמו שאל את הרב על זה, וענה לו: מי שעושה כך יהיה לה עבור זה גיהנום, עכ"ל. וליתר ביטחון שאלתי על זה אז להרבנים דשם, ואמרו לי במפורש ששמועה זו היא טעות גמורה מוחלטת ואין לה שום מקור, כי הרב לא התיר את זה מעולם". לא פחות ולא יותר…

לא יאומן: כל כך הרבה שקרים, בעזות מצח כ"כ גדולה, נגד המפורש והגלוי והידוע מהגר"ע יוסף זצ"ל. וכך היא דרכם של מחברי העלונים הללו, לשקר ולסלף בכל דבר וענין, יראה הקורא וישפוט.

מודעות פרסומת

מתויג:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: